Неделя 24, Септември 2023г.

История на училището

С ТРАДИЦИИ В БЪДЕЩЕТО

ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Хасково е наследник на Първа политехническа гимназия с преподаване на руски език ”Любен Каравелов”, гр. Хасково или както я нарича народът, Руската гимназия. Учредена е през учебната 1962/1963 г. По езиково преподаване Първа политехническа гимназия с преподаване на руски език ”Любен Каравелов” продължава традицията на хасковското класно училище, основано през 1860 г., в което за първи път Тодор Запрянов – родолюбив българин, родом от с. Горски извор, Хасковска област, руски възпитаник – въвежда изучаването на руски език.

Бележита дата в развоя на училището е учебната 1872/1873 г., когато Васил Левски основава революционен комитет в града, в който участват предимно учители. През тази година училището е четвъртокласно и учители са Петър Берковски, завършил гимназия в Прага, Мирчо Попов, Стоян Заимов и Захария Бояджиев.

След Освобождението на България училището е отворено с три класа едва в началото на месец март под управлението на Сталю Митев. Учителите носят още опълченските си униформи.

През 1878 – 1881 г. училището е третокласно, а от 1882 – 1884 г. става четвъртокласно. В своето развитие по-нататък то достига до петокласно през 1888 – 1889 г.

До 1881 г. училището е издържано от общината, а след тази година – от училищното настоятелство. През 1888 – 1889 г., когато става петокласно, се издържа от Хасковския окръжен съвет, поради което е наречено ”Петокласно окръжно”.

През годините 1902 – 1959 училището е: ”Хасковско градско третокласно мъжко училище”, ”Хасковска петокласна мъжка прогимназия”, Държавна мъжка гимназия ”Петко Каравелов”, ”Пълна реална гимназия”, ”Първо единно училище”, Първо смесено средно училище ”Петко Каравелов”, Първа политехническа гимназия.

На 13. 05. 1960 г. е проведено честване на сто годишнината от създаването на Първо класно училище в град Хасково. На тази дата училището е преименувано от ”Петко Каравелов” на ”Любен Каравелов”.

През класните стаи на училището са минали хиляди млади патриоти – строители на нова България. За големите му заслуги към народа и родината то е награждавано на:

21.05.1957 г. с Указ № 206 с орден ”Кирил и Методий” II степен – сребърен;

21.05.1960 г. с Указ № 199 по случай 100 години от основаването му с орден ”Кирил и Методий” I степен – златен.

На 3.04.1966 г. в северната зона на града, близо до парк ”Кенана”, е направена първата копка на новата сграда, а на 13 май същата година, на патронния празник на гимназията е положен основният камък, в който е зазидана бутилка с исторически данни за живота на училището. Сградата и общежитието към нея са завършени през 1974 г.

През 1981 – 1982 г. Първа политехническа гимназия с преподаване на руски език ”Любен Каравелов” става ЕСПУ с преподаване на руски език ”Любен Каравелов”.

Със заповед РД 14-39 от 08. 07. 1992 г. на МОН ЕСПУ с преподаване на руски език ”Любен Каравелов”, гр. Хасково е преобразувано в Основно училище ”Любен Каравелов” и Гимназия с преподаване на чужди езици ”Петко Каравелов”.

След обособяване на ОУ ”Любен Каравелов” в училището се разкриват паралелки с ранно чуждоезиково обучение по немски език и с разширено изучаване на изобразително изкуство, на хореография и на музика. Учениците от специализираните паралелки участват активно не само в мероприятията на училището и общината, но и в различни национални конкурси, форуми, фестивали и състезания.

Днес в ОУ ”Любен Каравелов” учат над 300 ученици в 15 паралелки. Училището разполага с просторна сграда с кабинети по: английски език, биология, химия, физика, информационни технологии – два, музика, изобразително изкуство; физкултурен салон, спортна площадка, фитнес зала; зона за хранене и зона за отдих; актова зала, библиотека, училищен музей.

От 2004 г. ОУ ”Любен Каравелов” има своя емблема, дело на ученика Иван Петров Делчев /понастоящем студент в ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив/. Емблемата, избрана на конкурс между учениците, най-ярко изразява същността на училището – учим, играем, мечтаем, творим. Изработена е върху пано, поставено във входното фоайе на училището.

Преподавателският състав се отличава с висок професионализъм, чувство за отговорност, новаторски идеи и творчество. Средният успех на учениците от училището през годините е много добър.

Наред с пряката учебна дейност ръководството и учителите поставят акцент върху развитие на творческите заложби на учениците. Всяка година се провеждат различни мероприятия, заложени в Плана на училището, които съдействат както за нравственото и естетическо възпитание на учениците, така и за изява на техните способности.

Наследило, съхранило и развиващо традициите на предците си, ОУ ”Любен Каравелов” с гордост носи името на своя патрон и уверено върви към бъдещето.

Сподели: