Вторник 29, Септември 2020г.

Сашка Бакшишева
   Директор на училището

Даниела Делчева
   Заместник-директор по учебната дейност

Шестнадесет педагогически специалисти - учители в начален етап на основна образователна степен, от които десет класни ръководители и ш естучители на групи на ЦДО.

Десет педагогически специалисти - учители по учебни предмети в прогимназиален етап на основна образователна степен, от които шест класни ръководители.

Сподели: