Неделя 24, Септември 2023г.

Предоставяни обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги - в ОУ "Любен Каравелов" - Хасково.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - тук.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - тук.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - тук.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - тук.

Сподели: