Неделя 24, Септември 2023г.

ТВОЯТ ЧАС - анкета

НА
ВНИМАНИЕТО НА
УЧЕНИЦИ-УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”,
НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И
НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС”

С писмо с изх.№ ТЧ-3757-213/01.06.2018 г. на Началника на РУО – Хасково училището е информирано и информира Вас за следното:

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

Анкетите са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Информацията за анкетите и електронните адреси са публикувани и в секция „Съобщения“ в Информационната система за управление на проекта.

Отговорите от анкетите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.

Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС.

Сподели: