Неделя 24, Септември 2023г.

Старт на "Твоят час" за 207/2018 учебна година

Стартира подготовката за реализиране на извънкласните дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - "ТВОЯТ ЧАС" - в ОУ "Любен Каравелов", гр. Хасково.
Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта - тук.

Сподели: