Неделя 24, Септември 2023г.

Организация на учебния ден

1. Начало на учебните часове в сутрешен блок – 8:00 ч.

2. Продължителност на 1 учебен час за:

I и II клас – 35 мин;

III – VII клас – 40 мин.

3. Начало на учебните занимания в следобеден блок – 11:20 ч. – съобразно края на последния учебен час на учениците от съответната група на ЦДО.

4. Продължителност на 1 учебно занимание в групи на ЦДО за:

I - II клас – 35 мин;

III - VII  клас – 40 мин.

5. Продължителност на междучасията за паралелки и групи:

малки за:

I и II клас – 15 мин;

III – VII клас – 10 мин;

голямо за:

I и II клас – 25 мин;

III – VII клас – 20 мин.

6. Брой часове/занимания – съобразно седмичното разписание на съответната паралелка/група на ЦДО.

Сподели: