Петък 31, Март 2023г.

Етичен кодекс на училищната общност

Чл. 175, ал.1 от ЗПУО: Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.

Етичен кодекс на училищната общност на ОУ "Любен Каравелов" - Хасково

Сподели: