Неделя 24, Септември 2023г.

ЗПУО чл.263 (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с
приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
......................................................................................................
(3) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.

Посочените документи може да прочетете в секция "Документи" на сайта: ПДУ, планове, програми, мерки и в секция "Стратегия за развитие на училището".

Сподели: