Неделя 24, Септември 2023г.

Представяне и популяризиране на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание - "Дигитална раница"

Електронната платформа е разработена в рамките на проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Платформата "Дигитална раница" е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Ползите за учениците при утвърдено за национално ползване дигитално съдържание са, че интерактивния учебен процес в дигитална среда ще улесни и подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията забавни и интересни, ще увеличи трайността на придобитите знания и умения. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.

Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес edu.mon.bg чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Предстоящите дейности по проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" са:

- Обучение на 6200 учители в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес.

- Обучение на 12 000 учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

- Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др.

- Оценка на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

- Всички учители могат да разработват и споделят дигитално образователно съдържание.

- Освен това съвсем скоро ще могат да предложат разработено с помощта на платформата и интегрираните в нея ресурси свое авторско интерактивно образователно съдържание (урок) по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка за национално ползване.

Сподели: